top of page
El darrer 23 de novembre el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 187/2010 de les Inspeccions Tècniques dels Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars segons la seva antiguitat.ANTIGUITAT DE L'EDIFICI TERMINI MÀXIM PER PASSAR LA INSPECCIÓ

- Anteriors a 1930:      Fins al 31 de desembre de 2012
- Entre 1931 i 1950:    Fins al 31 de desembre de 2013
- Entre 1951 i 1960:    Fins al 31 de desembre de 2014
- Entre 1961 i 1970:    Fins al 31 de desembre de 2015
- A partir de 1971:        Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat.PROCÉS PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI

- Inspecció visual de l’estat general de l’edifici

- Informe + Projecte Visat pel Col•legi d’Arquitectes Tècnics

- Lliurament a la propietat i a la seu territorial de la Secretaria d'Habitatge

Pel que fa a l'informe tècnic, aquest ha de qualificar l'estat general de l'edifici.QUALIFICACIÓ ESTAT DE L'EDIFICI CERTIFICAT D'APTITUD DE LA INSPECCIÓ

- Molt Greu:                             No apte
- Amb deficiències Greus:   No apte (Realitzar les obres assenyalades a l'ITE)
- Amb deficiències Lleus:    Apte      (Cal efectuar treballs de manteniment)
- sense deficiències:            Apte

 

El Certificat d’Aptitud (document emès per l’administració competent) determina el següent:
- APTE: la qualificació d'apte té una vigència de deu anys
- NO APTE: cal realitzar les obres assenyalades a l'ITE. Per a obtenir el Certificat d'Aptitud  s'haurà de presentar un certificat del tècnic que hagi dirigit les obres d'esmena i que acrediti la correcta realització i finalització de la obraLa nostra oferta:

- La inspecció tècnica i el corresponent informe tècnic.
- El projecte i direcció de les obres de reparació que s’hagin de realitzar per esmenar deficiències,  necessari per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici.
- El projecte i direcció de les intervencions de millora i rehabilitació de l’edifici (reparacions estructurals, reparacions o millores de les instal•lacions, millora de les condicions d'accessibilitat i habitabilitat, millora de la eficiència energètica de l’edifici,etc).

ceràmiques - cuines - banys - marbres - materials de construcció - xemeneies - barbacoes - decoració
Vilagut Prefabricats
Vilagut Gamma
bottom of page